Návrh Cannabis is The Cure, z.s., člen asociace Open Royal AcademyLegislativní návrh dekriminalizace konopí a právního ukotvení společenských klubů konopí
(asociace Sej konopí,z.s., člen asociace Open Royal Academy)

Stačí pouze tato stručná novelizace zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, neboť úmluvy OSN jsou v Evropě právně nevymahatelné, Úmluva OSN o  drogách porušuje celou řadu dalších úmluv OSN a především porušuje právně vymahatelnou Evropskou úmluvu o lidských právech a Lisabonskou smlouvu. 

Novelizace zákona označena červeným textem

§ 29 Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí
Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)
a) do konce května
1. výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím pro sklizeň v příslušném kalendářním roce, včetně názvu použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),
2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,
b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování sklizené makoviny údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění; pokud osoba pěstující mák setý zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných semen, přechází povinnost předat hlášení při zneškodňování makoviny na osobu, která provedla čištění makových semen,
c) do konce prosince příslušného kalendářního roku
1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),
2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí,
3. hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele.
d) Osoby pěstující konopí na celkové ploše do 100 m2 /osobu jsou oprávněny pěstovat odrůdy konopí neuvedené v odrůdových knihách, pokud jsou registrovaní členové asociace Sej konopí, z.s. zacházející s konopím k nekomerčním účelům.

§ 5 Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení
 (5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely. Limit 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíku, který byl ustanoven dne 1.4.2013 nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb., se nevztahuje na členy asociace Sej konopí,z.s. zacházející s konopím k nekomerčním účelům. 


Poznámka: Klíčovým projektem asociace Sej konopí,z.s. je projekt Hemp & Medical Cannabis & Ganja Social Club sdružující dle § 228 občanského zákoníku spolky pěstitelů, zpracovatelů a uživatelů konopí a dalších osob podporujících pěstování a zpracování konopí k nekomerčnímu užití. 
Právní ukotvení jednotlivých pobočných spolků a jejich členů vzniklých na bázi Cannabis Social Club.
1)     Evropská úmluva o lidských právech, čl. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a 17
2)     Lisabonská smlouva včetně Charty základních práv EU
3)     Občanský zákoník, §§, 210, 214
4)     Zákon o zdraví lidu,  čl. II, III, § 8 a) a b), § 9 odst. 4  písm. b)
5)     Trestní zákoník: §§ 12, odst. 2, 28, 31, odst. 1, 150

Judikatura:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) - Pěstování a zpracování konopí (nad 0,3% THC) k léčbě sebe a druhého není trestný čin:

Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 687/2006 z 21. června 2006 a Nález Ústavního soudu II. ÚS 254/08 z  18. listopadu 2008 - Pěstování konopí (nad 0,3% THC) není samo o sobě výroba drogy:

 

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010 - Domovní pohlídka a konfiskace majetku včetně majetků z nebytových prostor musí být předem schválena soudem.

 

Nález Ústavního soudu Pl ÚS 13/23 z 26.července 2013 - množství státem zkonfiskované omamné a psychotropní látky a způsob, jak poznat omamnou a psychotropní látku (např. definice měření obsahu THC v konopí) musí být v souladu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod definována zákonem 

 

Rozsudky Soudního dvora Evropské unie

C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití konopí (bod 36 rozsudku)

C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zákaz monopolu odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin (SDEU povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy)

Rozsudky SDEU k povinnosti notifikace dle  směrnice 98/34/ES: C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU směrnici 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert).

Nutnost soudu položit prostřednictvím Nejvyššího soudu ČR předběžnou otázku SDEU: Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30).

Smlouva o vzniku asociace (spolku) právnických a fyzických osob

(Sej konopí, z.s.)

projekt  

 Hemp & Medical Cannabis & Ganja Social Club

Navrhovaní zakladatelé asociace: Strana Zelených, Piráti a Svobodní a řada nevládních organizací (zakladateli pouze právnické osoby a členové výborů a signatáři petic za dostupnost konopí občanům a zastavení nezákonné prohibice).

Příčiny vzniku asociace a její základní hodnoty: právní stav k 1.3. 2015, tzn. téměř 2 roky po platnosti zákona konopí do lékáren, 5 let od platnosti trestního zákoníku,  7 let po judikátu nejvyššího soudu o beztrestnosti pěstování a zpracování konopí k terapii, 23 let od přijetí ústavy a objevu prvního tělu vlastního kanabinoidu a více než 60 let po zveřejnění studií Konopí jako lék a přijetí Deklarace o lidských právech.  

1)     Jsme odpůrci porušování mezinárodních úmluv vůči občanům zacházejících s konopím a jinými látkami k ochraně či rozvoji kvality života sebe a členů své rodiny, svých přátel a blízkých, k naplnění podnikatelského snu nebo vědeckého výzkumu. Dlouhodobě usilujeme o nápravu a změnu. Podali jsme legislativní návrhy, komentáře, iniciovali a podávali petice, ukazovali příklady dobré praxe, vzdělávali a nabízeli k diskusi řadu řešení pro zastavení porušování práv občanů a právnických osob v důsledku nezákonné prohibice  konopí namísto přiměřené regulace dodržující základní principy ústavnosti. Stávající právní stav je v rozporu s Úmluvami OSN o právech původních obyvatel, právech zdravotně postižených a preambulí úmluvy o drogách, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv vymahatelnou ve 47 zemích Evropy a Lisabonskou smlouvou vymahatelnou v členských zemích Evropské unie. Konopí a jeho dostupnost občanům je zcela oprávněně základním lidským právem, ne absolutním právem obchodních společností, viz  http://medical-cannabis-declaration.org/

2)     Na řadě renomovaných výzkumů lze doložit pouze a jen enormní škody na veřejných a soukromých rozpočtech v důsledku prohibice a absence přiměřené regulace a racionálního přístupu k věci, především  pak, a to hlavně, lze doložit nezměrná lidská utrpení a strádání včetně porušení kardinálních čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech jako je právo na život a zákaz mučení, viz http://cannainsider.eu/ 

3)     Zákonem konopí do lékáren nenotifikovaným u Evropské komise dle povinnosti Směrnice 98/34/ES ve věci výroby konopí a jeho produktů jako léku (čili zákonem neplatným dle judikatury a 4 rozsudků Soudního dvora EU) je terapie de iure dostupná jen extrémně bohatým spoluobčanům, de iure je zakázáno vyrábět z konopí od státem licencovaného pěstitele masti, tinktury, čípky, v lékárnách se prodává a státem licencovanému pěstiteli byl k výrobě zadán jenom výroba květu tzv. marihuany s vysokým obsahem (psychotizujícího) THC, kromě léku Sativex (24 tisíc měsíčně) neexistují klinické studie k jednotlivým genetikám konopí dle složení prodávaných v lékárně s gramem účinné látky kanabinoidů CBD a THC v ceně dvou gramů zlata, když cena je až stonásobně nižší. Tento právní stav máme jako občané dle čl. 23 Listiny základních práv a svobod za povinnost změnit. Jako právně nejpřirozenější je proto zajištění konopí na principech Cannabis Social Club, viz: http://encod.org/

Cíle asociace  
1)     Podporovat konkrétními aktivitami evropské, unijní, regionální a místní občanské iniciativy zaměřené na dodržování mezinárodních závazků a úmluv zemí Evropy a členských státu EU ve věci zajištění dostupnosti konopí občanům, hospodaření a vědeckému výzkumu a maximálně podporovat programy pěstitelství konopí jako programů rozvoje venkova a tradičního konopářství, transformace ústavní péče pro seniory a zdravotně postižené a podporovat národohospodářský prospěch nastavení přiměřené regulace pro jakékoliv odrůdy konopí.
2)     Vzdělávat odbornou a laickou veřejnost a vyvíjet maximální úsilí ke zrušení mediální cenzury s tématem nezákonnosti prohibice konopí a dalších látek, namísto přiměřené regulace neodporující mezinárodním právně vymahatelným závazkům. Vybudovat v České republice do roku 2020 funkční a přenositelný model zajištění konopí občanům, hospodářství a výzkumu. Maximálně právně a mediálně podporovat osobní, rodinné, družstevní a podnikatelské aktivity a jejich rozvoj. Přinášet příklady dobré i hanebné praxe, zejména pak prodej toxické marihuany na černém trhu, rozdílné právní interpretace v rukách jednotlivých složek policie, zastupitelství a soudů, ministrů spravedlnosti a vnitra, ministrů průmyslu a obchodu, školství, zemědělství a venkova, místního rozvoje, hejtmanů, primátorů, starostů, nebo nevládních organizací a univerzit.
3)     Od roku 2015 udělovat členství v asociaci dalším fyzickým a právnickým osobám k naplnění práv formou vzniku tzv. podružných spolků dle občanského zákoníku s právem vlastní subjektivity, hospodaření a autonomní existence při závazku dodržování etických, právních a odborných norem asociace týkajících se zejména minimálních standardů kvality při poskytování konopí k terapii v rámci podružných spolků bez absence napojení na výzkum a analytické metody. Poškozené spolky a osoby bude asociace právně hájit a ustanoví účet pro Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných s publicitou každému jednotlivému poškozenému pěstiteli, zpracovateli  nebo uživateli konopí. Legislativně vést hospodaření asociace jako veřejně prospěšné organizace na transparentním účtu, zveřejňovat informace o činnosti asociace a chovat se transparentně. K tomu rovněž vést jednotlivé spolky asociace.


Priorita: Budování jednotlivých Hemp & Medical Cannabis & Ganja Social Club po celé republice s cílem pro rok 2015 
·        nejméně jedna indoorová pěstírna genetik CBD a THC v krajském (Brno) a jenom okresním městě (Teplice)
·        nejměně 3 matkárny  doložitelných standardizovaných léčivých genetik v obou programech CBD a THC
·        stovkami idoor a outdoor členů neobchodujících s konopím mimo stanovená pravidla člena a ochotných vzdělávat prověřené osoby a nové členy a ochotných se dále sami vzdělávat a být dobrovolníkem a/nebo pracovníkem, zaměstnancem jednotlivých spolků
·        stovkami a možná tisícovkami občanů, kteří jakýmkoliv symbolickým či velkorysým členským příspěvkem dotvrzují, že odmítají být nazýváni kriminálníky, když se ničeho zlého nedopustili
·        možná tisícovkami obyčejných lidí a humanistů, lékařů, vědců a umělců či rodinných příslušníků pronásledovaných a trýzněných, nebo jen velmi naštvaných a nazlobených občanů vidících takovouto paralýzu právního státu a neschopnost věc řešit civilizovaně, nikoliv demagogicky a silou
·        výzkumnické farmy v nejméně sto  obcích pro program CBD dle §§ 5, odst. 5 a 29 zákona o návykových látkách do 100 m2/osobu bez hlášení úřadům (asociace pěstování na farmě do 100m2/osobu oznámí bez lokace pěstitele na Generální celní správu, ač tuto povinnost zákon neukládá). Každý člen pěstující outdor konopí je členem jednoho ze tří projektů dle zákona 1. zahrada, 2. průmysl a 3. hospodářské účely bez ohledu na genetiku a složení konopíProhibice pěstování a zpracování konopí porušuje Ústavu ČR, což lze doložit na porušení řady článků Listiny základních práv a svobod

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Když pěstujete, vlastníte či užíváte konopí, nejste roven ostatním lidem v důstojnosti. Jste vyšetřován policií a trestán, veřejně urážen a pomlouván, aniž jste jakkoli ublížil či způsobil újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, ohrozil veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, způsobil vznik trestných činů anebo narušil práva a svobody druhých lidí. Přestože svým chováním nenaplňujete ani jeden ze skutků, které jsou hodnotovým vyjádřením oprávněnosti trestu civilizovaného trestního práva, jste trestán a považován za zločince.

Článek 3
Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Trestním zákonem jsou omezena vaše práva žít jako ostatní bezúhonní lidé a máte ztížená práva účastnit se na společenském životě jen proto, že pěstujete, vlastníte či užíváte konopí.

Článek 4
Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Je-li podstatou trestního práva potrestání odsouzeníhodného chování, je zákon vytvořený jen na základě předsudků jasným důkazem zneužití moci. Neexistuje jediný důvod pro ospravedlnění omezení práv lidí jen pro jejich pěstování, vlastnění a užívání konopí.

Článek 10
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Jen pro pouhé pěstování, vlastnění a užívání konopí, kterým nikomu neškodíte a nikoho neomezujete, je státní mocí ponižována vaše lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a není chráněno vaše jméno.

Článek 15
Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

Svoboda bádání není zaručena. I přes důkazy o léčebných účincích konopí je výzkum natolik legislativně ztížen, že lze kategoricky říci, že je v této oblasti zapovězeno bádat.I po splnění všech kriterií pro výzkumnou práci nepovolí ministerstvo zdravotnictví vypěstovat (netechnické) konopí k výzkumným účelům.

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví

Máme-li právo na ochranu svého zdraví, má každý dospělý člověk právo zvolit si způsob léčby včetně léčby konopím. Státní instituce, zdravotní pojišťovny a farmaceutické firmy k tomu nepotřebuje, pokud se tak rozhodne. Výše uvedené právo na ochranu zdraví je člověku, který se chce léčit konopím, zákonem upřeno a je trestán. Léčba konopím je určena pouze extrémně bohatým.


V Ospělově dne 27.2.2015   

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s.